Šo pakalpojumu drīkst lietot tikai Latvijā dzīvojošas personas. Pakalpojums ir aizliegts Tavsporno.com darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem.

Ja Jūs vēlaties apmeklēt un izmantot savām vajadzībām šo erotiska satura saitu, Jums ir jābūt pilngadīgam un sasniegušam 18 gadu vecumu. Ja Jums nav vēl 18 gadu, nekavējoties pametiet šo interneta vietni.

Šī saita piedāvātie pakalpojumi un informācijas lietošana tev neuzliek pienākumus, piemēram, nav obligati jāiegādājas kādas no precēm vai pakalpojumiem.

Šie noteikumi, nosacījumi ir pilnīgi un uzskatāmi par pilnu distances līgumu starp tevi (turpmāk klients, lietotājs, abonents, interneta vietnes apmeklētājs) un “Tavsporno.com”.

Jūs, kā klients atzīstat un pilnībā piekrīt, ka jebkuras informācijas iegūšana, materialu lejuplādes un citas aktivitātes saitā, kas pieejamas kā pakalpojuma daļa, pieder vienīgi pieaugušo auditorijai domātā saita “Tavsporno.com” un tā radniecīgajiem uzņēmumiem un / vai pilnvarotajiem, licenzētājiem, atkarība no apstākļiem, laika un vietas un ka, tās aizsargā likums par intelektuālo īpašumu.”Tavsporno.com” ar augstāk minēto piedāvā un klients (lietotājs) ar šo pieņem ierobežotu, ekskluzīvu un atsaucamu licenci uz tiesībām lejuplādēt, skatīties un izmantot uz šiem nosacījumiem saderīgas programmas un video, tikai un vienīgi savām, izglītojošām vajadzībām. Klients, lietotājs piekrīt, ka viņš apņemās nereproducēt, pārveidot, nodot citiem, nesaskaņojot izplatīt, pārdot vai iznomāt, radīt kādus materiālu atvasinājumus vai kā savādāk publicēt vai padarīt pieejamu saita Tavsporno.com materialus, izņemot, kā skaidri noteikts šī līguma noteikumos.

Jums ir pienakums regulāri pārskat šos līguma noteikumus un nosacījumus, lai pārzinātu un iegaumētu to visjaunako redakciju. “Tavsporno.com” patur tiesības jebkurā laikā vienpersoniski, bez brīdinājuma noteikumus un nosacījumus mainīt un vai kādā citā veidā izdarīt tajos labojumus bez iepriekšēja brīdinājuma, un ja Jūs joprojām piekļūstat “Tavsporno.com” abonēšanas pakalpojumiem vai tos lietojat, Jūs tādējādi apliecināt, ka piekrītat atjauninātajiem noteikumiem, nosacījumiem vai grozījumiem.

Ja kādu, neatkarīgu iemeslu dēļ (tajā skaitā, bet ne tikai krāpšanas, ārkārtas gadījumu vai dabas katastrofu sekām, kara darbības, tehnisko kļūmju un vai citu iemeslu dēļ) saita pakalpojums nedarbojās vai nav pieejams, kā tam vajadzētu, “Tavsporno.com” patur savas priviliģētās tiesības atcelt, nomainīt, pārtraukt vai aizturēt šo pakalpojumu uz laiku, līdz ko viss sāk darboties korekti.

“Tavsporno.com” nevar nekādi būt un nekad nebūs kaut kā atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumiem, kuri ir radušies tikai tāpēc, ka klients (abonents, lietotājs) nav spējis patstāvīgi ievērot šos līguma sadaļas noteikumus un nosacījumus. Klients, lietotājs piekrīt, ka viņš neizmantos saņemtos pakalpojumus nekādiem komerciāliem un / vai materiāla labuma gūšanas mērķiem.

“Tavsporno.com” ir atbildīgs par to, lai tiktu ievēroti visi tās klientu personas datu aizsardzības nosacījumi, kas noteikti, vai kas tiks noteikti Latvijas Republikas tiesību aktos par personu datu aizsardzību. Klients atļauj “Tavsporno.com” iegūt un izmantot “personas datus” (proti, informāciju, kas var tikt izmantota, lai sazinātos ar klientu, piemeram pilns vārds, pasta adrese, tālruņa numurs vai e-pasta adrese), ko klients iesniedz vai ko “Tavsporno.com” iegūst un kas nepieciešama lai nodrošinātu pakalpojuma atbilstošu un precīzu funkcionēšanu un rēķinu izrakstīšanu, piemēram (Jūsu pakalpojuma izmantošanas sākuma un beigu datums), kas pakļauta pārējiem šī līguma nosacījumiem, lai varētu kvalitatīvi sniegt šo pakalpojumu.

“Tavsporno.com” pakalpojumu reklāma ievietota ir ne tikai šajā tīmekļa vietnē, bet arī vairākās citos interneta saitos un portālos. Par reklāmu citās tīmekļa vietnēs vai interneta portālos atbild trešās puses, kas to tajās izvieto. “Tavsporno.com” nevar ierobežot šo interneta portālu un saitu reklāmas un ar šo Jums paziņojam ka, cik tālu to pieļauj tiesību aktu noteikumi un likumdošana, Tavsporno.com neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, ko rada trešo pušu saitos vai interneta portālos izvietotā reklāma vai kas saistīts ar šo reklāmu.

“Tavsporno.com” palīdzības e-pasts: ([email protected]).

“Tavsporno.com” var veikt specifiskas un nepersonālas informācijas vākšanu ar pārlūku cookies failiem, interneta pārlūku vēstures žurnālu un web-skaitītāju palīdzību.Šī informācija tiek izmantota, lai labāk saprastu lietotājus un paaugstinātu portāla, saita vai mājas lapas lietošanas ērtumu, ražīgumu un efektivitāti klientu un lietotāju vajadzībām.

Šie līguma noteikumi un nosacījumi, kopā ar attiecīgajās sadaļās šajā tīmekļa vietnē kopā norādīto informāciju ir uzskatāmi par Pušu savstarpēji noslēgtā informācijas sabiedrības pakalpojuma distances līguma noteikumiem un nosacījumiem, kas netiek glabāti, arhivēti vai kā savādāk saglabati, bet kuri ir pieejami brīvi, informatīvā formā pirms katra pakalpojuma vai citu aktivitāšu iegādi. Noteikumi ir saistoši klientam un portāla uzturētājam un šādā redakcijā stājas spekā ar to brīdi, kad lietotājs vai klients ir veicis pasūtījumu un ir spēkā līdz brīdim, kad beidzas konkrētā portāla pakalpojuma darbības termiņš.

Lai saņemtu Jums izvēlēto pakalpojumu vai kādu citu saita servisu, portāla lietotājs veic tā apmaksu ar mobilo telefona starpniecību saskaņā ar noteikto cenu, kas norādīta iekļaujot visus nodokļu maksājumus. Uz pakalpojumu attiecas noteikumi par distances līgumu. Lietotājam nav tiesību izmantot atteikuma tiesības, saistībā ar pakalpojuma lietošanas raksturu, kas padara atteikuma tiesību izmantošanu par nerealizējamu. Pakalpojuma aprakstam portālā ir informatīva nozīme un tiek sniegta un izmantota izglītojoši. Pakalpojuma pasūtīšana (abonēšana) nozīmē lietotāja neatsaucamas piekrišanas sniegšanu informācijas sabiedrības pakalpojumu distances līguma izpildes uzsākšanai un lietotājs vai klients ir pilnībā piekrities pie dotā līguma visiem punktiem.